JAKTPROV

Anmälan

Sätt in stämpelavgift 50 kronor på klubbens konto (bg 356-7211) och märk insättningen med ”jaktprov”, samt förstås, vem det gäller.

Anmäl till domaransvarige i SSDV Anders Wideson på Epost a.wideson@gmail.com

Gör anmälan i god tid.

Idag används två domare, vilka ersätts vid provtillfället med 200 kronor var. Milersättning ska också betalas, 18,50 kronor per mil.

Du skaffar själv provmark. Det är en god idé att anmäla två hundar, då kan ni dela milersättningen till domarna. Det är möjligt att genomföra provet vid en arrangerad jakt.

OBS! Det är hundägarens ansvar att domarna kan identifiera hunden. Hunden ska  antingen ha tatuering i örat eller vara chipmärkt. Är hunden chipmärkt är det hundförarens ansvar att se till  att det finns en chipläsare såatt domarna kan kontrollera identiteten.

Vad prövas?

Fullständiga provregler finns på SKK:s hemsida (www.skk.se slå ”prov & tävling” - ”regler prov & tävling” - regler för jaktprov på vildsvin med drivande hund), eller här:

http://www.skk.se/Global/Dokument/Prov-och-tavling/Regler-for-jaktprov-pa-vildsvin-med-drivande-hund-T48.pdf

Det finns allmänna bestämmelser. Till exempel ska hundägaren i stora drag känna till provreglerna (§8). Domarna ska eftersträva att göra provet jägarmässigt och ge hunden tillfälle att på bästa sätt visa upp sina kunskaper i samtliga sex bedömningsmoment (§9). Idag används två domare. Det är möjligt genomföra provet vid en arrangerad jakt och att använda passkyttar som observatörer.

Hunden bedöms i 6 moment. ”Sök och upptagningsförmåga” (max 6p),”jaktarbete” (10p), ”mod/ståndarbete” (6p), ”skall och skallmarkering” (6p),”lydnad och samarbete” (6p) samt ”kondition och jaktlust” (6p). För första pris ska hunden prestera minst 20 minuters jaktarbete samt erhålla över 30 poäng.

 

Provreglerna gäller till 2013. Flera punkter är föremål för diskussion. Till exempel premieras upptagningsförmåga i relativt liten grad, Nivernaishundarnas skallnyansering premieras inte. Vidare är 20 minuter en kort tid för att bedöma jakt på vildsvin. Det diskuteras också om det är nödvändigt med två domare. Oaktat resultatet av dessa diskussioner är det nödvändigt att vi som är intresserade av jakt på vildsvin med drivande hund ställer upp i provverksamheten så att den utvecklas.